• Elevating Lives through Education & Empowerment with Furlima Foundation.

Furli Saptarangi Samman 2023

Basundhara Bhusal

Basundhara Bhusal

Rojin Shakya

International Choreographer: Rojin Shakya

Mahesh Kafle

Furli Saptarangi Samman 2023 Awardee: Mahesh Kafle – Singer

Dona Thapa Magar

Furli Saptarangi Samman 2023 Awardee: Dona Thapa Magar – Sport National Football Player

Barsha Basnet

Furli Saptarangi Samman 2023 Awardee: Barsha Basnet – Film Journalist

Muskan Khatun

Furli Saptarangi Samman 2023 Awardee: Muskan Khatun – Social Activist